Kontakt Postavi kao početnu stranicu
Aktualnosti O kuglačkom klubu Natjecanja Škola kuglanja Foto album Linkovi Knjiga gostiju  

 
ŠKOLA KUGLANJA
       Statut
   Treneri
   Termini
 
   
  KONTAKT
 Kuglački klub "POLICAJAC"
    B. Frankopana 19
    
47300 Ogulin
 Telefon:
     098 441 079
     098 759 797
 Fax:
     047 664 965
 E-mail: info@kk-policajac.hr
STATUT ŠKOLE KUGLANJA

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (NN broj 88/01 i 11/02.) i članka 14. Zakona o športu (NN broj 71/06.) Osnivačka skupština Škole kuglanja Ogulin, održana dana 26. svibnja 2007. godine u Ogulinu, donijela je

 

S T A T U T

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Škole kuglanja Ogulin ( u daljnjem tekstu: Škola kuglanja).

Škola kuglanja je nevladina i neprofitna organizacija.

 

Članak 2.

Naziv Škole kuglanja glasi: Škola kuglanja Ogulin.

Skraćeni naziv Škole kuglanja glasi: ŠKOG.

Škola kuglanja djeluje na području Grada Ogulina i Karlovačke županije.

 

Članak 3.

Sjedište Škole kuglanja je u Ogulinu, Bernardina Frankopana 19.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Školu kuglanja u pravnom prometu zastupaju predsjednik i tajnik.

 

Članak 4.

Škola kuglanja može osnivati podružnice.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

Podružnice nisu pravne osobe.

 

Članak 5.

Škola kuglanja posjeduje pečat.

Pečat Škole kuglanja okruglog je oblika, promjera 30 mm, uz obod je ispisan naziv «Škola kuglanja Ogulin», a u sredini se nalazi uspravan čunj i kugla.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Upravnog odbora i drugi članovi Škole kuglanja koje on ovlasti.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 6.

Cilj i svrha osnivanja Škole kuglanja je:

•  promicanje, unapređenje i razvijanje kuglačkog športa među mladima (djeca, učenici i studenti);

•  organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga radi obuke kuglanja i pripreme za natjecanja;

•  suradnja sa drugim športskim udrugama u cilju unapređivanja kuglačkog športa;

 

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

•  provođenje poduke kuglanja i trening mladeži ;

•  sudjelovanje pojedinaca, parova i ekipa na kuglačkim natjecanjima;

•  organiziranje prijateljskih kuglačkih natjecanja i turnira, te sudjelovanje na njima

•  poduka i trening mladeži,

•  briga i skrb o zdravlju članova i polaznika Škole kuglanja,

 

 

III. ČLANSTVO

 

Članak 8.

Članom Škole kuglanja može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Školi kuglanja i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Škole kuglanja mogu postati i pravne osobe koje članstvo ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članstvo može biti redovito i počasno.

Redoviti članovi Škole kuglanja plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

 

Članak 9.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Škole kuglanja podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Škole kuglanja te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Škole kuglanja.

 

Članak 10.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Škole kuglanja.

Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Škole kuglanja.

 

Članak 11.

Članovi Škole kuglanja imaju pravo:

- sudjelovati u aktivnostima Škole kuglanja,

- biti informirani o radu Škole kuglanja,

- birati i biti birani u tijela upravljanja Škole kuglanja.

Članovi Škole kuglanja imaju dužnost:

- poštovati odluke tijela Škole kuglanja,

- poštovati odredbe Statuta,

- plaćati redovito godišnju članarinu.

 

Članak 12.

Članstvo prestaje:

- istupanjem,

- isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,

- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.

Odluka Skupštine je konačna.

 

 

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 13.

Tijela upravljanja Škole kuglanja su:

- Skupština

- Predsjednik

- Upravni odbor

 

Članak 14.

Skupština Škole kuglanja najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redoviti članovi Škole kuglanja.

 

Članak 15.

Skupština Škole kuglanja nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut i druge opće akte Škole kuglanja,

- bira i razrješava predsjednika Skupštine odnosno Upravnog odbora (u daljnjem tekstu: predsjednik Škole kuglanja) i članove Upravnog odbora,

- donosi financijska izvješća,

- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Škole kuglanja,

- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,

- donosi sve odluke u vezi s radom Škole kuglanja za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Škole kuglanja.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik Škole kuglanja na prijedlog Upravnog odbora ili trećina redovitih članova Škole kuglanja u roku od 30 dana od dana predlaganja.

Pozivi za zasjedanje Skupštine dostavljaju se članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.

Ako predsjednik Škole kuglanja ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

 

Članak 16.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Udruge.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 28. stavka 2.

Članak 17.

Predsjednik Škole kuglanja:

•  saziva i predsjedava sjednicama Skupštine;

•  saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;

•  predstavlja i zastupa Školu kuglanja

•  odgovara za zakonitost rada Škole kuglanja;

 

Članak 18.

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Škole kuglanja i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Uz predsjednika Skupštine, koji je po položaju i predsjednik Upravnog odbora, Upravni odbor čine još dva (2) člana koje bira Skupština.

Mandat predsjednika Škole kuglanja i članova Upravnog odbora traje četiri godine uz mogućnost da budu ponovno birani.

 

Članak 19.

Predsjednik Skupštine odnosno Upravnog odbora (u daljnjem tekstu: predsjednik) može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

- na vlastiti zahtjev,

- ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

- ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili

- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Škole kuglanja.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili trećine redovitih članova Škole kuglanja.

U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

 

Članak 20.

Upravni odbor:

- priprema nacrt Statuta i drugih akata,

- predlaže sazivanje Skupštine, dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,

- izvršava odluke Skupštine,

- prima nove članove Škole kuglanja i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,

- odlučuje o isključenju iz članstva,

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Škole kuglanja,

- vodi popis članova Škole kuglanja,

- odlučuje o visini godišnje članarine,

- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava

- odlučuje o udruživanju Škole kuglanja u kuglačke i druge športske saveze i asocijacije na području Grada Ogulina i Karlovačke županije.

 

Članak 21.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Članak 22.

Za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Školi kuglanja Upravni odbor između svojih članova bira tajnika na mandat od četiri godine.

Tajnik zastupa i predstavlja Školu kuglanja,

 

Članak 23.

Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

•  obavlja poslove u svezi registracije igrača kod nadležnih državnih i športskih tijela,

•  vrši prijavu sudjelovanja ekipa, parova i pojedinaca na prvenstvenim i prijateljskim natjecanjima,

•  održava stalne kontakte s nadležnim gradskim, županijskim i dr. tijelima te sa športskim i kuglačkim savezima radi pravovremenog informiranja i unaprjeđenja poslovanja Škole kuglanja,

•  obavlja sve administrativne poslove vezane za normalno poslovanje Škole kuglanja,

•  radi na pripremi sjednica Upravnog odbora i Skupštine,

•  priprema i podnosi izvješća Upravnom odboru o izvršenim odlukama i zaključcima,

•  brine se o nabavi športske opreme, rekvizita i nagrada, te propagandnog materijala za potrebe Škole kuglanja,

•  ugovara termine na objektima za treninge i utakmice te obavlja i druge poslove vezane za održavanje redovnih natjecanja,

•  vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora

•  sprema i arhivira cjelokupnu dokumentaciju vezanu za rad i poslovanje Škole kuglanja,

•  obavlja i druge poslove po odluci Skupštine ili Upravnog odbora, kao i poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima.

 

Članak 24.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

- na vlastiti zahtjev,

- ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine i Upravnog odbora,

- ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili

- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Škole kuglanja.

Odluku o razrješenju tajnika donosi Upravni odbor.

 

 

V. IMOVINA ŠKOLE KUGLANJA, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

 

Članak 25.

Škola kuglanja pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Škole kuglanja.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 26.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Škole kuglanja članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Škole kuglanja i na nagradu.

O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 27.

Financijska godina Škole kuglanja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

 

 

VI. PRESTANAK POSTOJANJA

 

Članak 28.

Škola kuglanja prestaje postojati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

Odluku o prestanku Škole kuglanja donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Članak 29.

U slučaju prestanka Škole kuglanja njezina se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Upravnog odbora.

 

 

VII. INFORMIRANJE ČLANSTVA

 

Članak 30.

Članovi Škole kuglanja imaju pravo uvida u rad tijela Škole kuglanja i odluke koje ta tijela donose.

Informacije o aktivnostima Škole kuglanja, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene članovi Škole kuglanja dobivaju putem oglasne ploče ili pisanog biltena koji im se dostavlja svaka tri mjeseca.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom registracije Škole kuglanja pri nadležnom tijelu.

 

U Ogulinu, 26. svibnja 2007.

Predsjednik Škole kuglanja:
Ruža Neralić

 

 
InfoStudio.hr